10:14 am - Thursday November 15, 2018

So Kish Kar Jit Mail Na Lagey – Bibi Satvir Kaur Batale Wale

Watch Punjabi Gurbani Shabad So Kish Kar Jit Mail Na Lagey of Bibi Satvir Kaur Batale Wale Video.Filed in: Gurbani Videos
Share this with your friends: