11:37 am - Thursday February 21, 2019

So Kish Kar Jit Mail Na Lagey – Bibi Satvir Kaur Batale Wale

Watch Punjabi Gurbani Shabad So Kish Kar Jit Mail Na Lagey of Bibi Satvir Kaur Batale Wale Video.Filed in: Gurbani Videos
Share this with your friends: